آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مکمل ۲


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
مکمل ۲

واژه انگلیسی
Two's complement

توضیحات
یک روش ارائه عدد منفی ، یک عدد دودوئی مثبت یا منفی با تغییر تمام یک‌‌ها به صفر و صفرها به یک و اضافه نمودن رقم یک به آن ، علامت آن عوض می‌‌شود. مترادف TRUE COMPLEMENT.