آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دوبعدی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
دوبعدی

واژه انگلیسی
Two-dimensional

توضیحات
این خصوصیت ، اطلاعات گرافیکی ارائه شده با جنبه‌‌های تصویری را شرح می‌‌دهد. این جنبه‌‌ها دو گسترش فیزیکی را نشان می‌‌دهد؛ ارتفاع و پهنا.