آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزمایش تورینگ


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
آزمایش تورینگ

واژه انگلیسی
Turing's test

توضیحات
توسط ریاضیدان انگلیسی به نام Alan Turing صورت گرفت. آن نوعی بازی صورت گرفت و آن نوعی بازی است که امکان هوشمند بودن کامپیوتر را بررسی می‌‌کند. عناصر شرکت‌‌کننده در بازی ، متشکل است از دو جوابگو (یک کامپیوتر و یک انسان) و یک انسان آزمایش‌‌کننده که تلاش می‌‌کند تا معین کند کدام یک از جوابگوهای نامرئی ، انسان است. بر طبق این بازی ، هوش و توانائی فکر کردن از طریق موفقیت کامپیوتر در فریب دادن آزمایش‌‌کننده نشان داده می‌‌شود.