آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بریدن ، کوتاه کردن


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
بریدن ، کوتاه کردن

واژه انگلیسی
Truncate

توضیحات
۱. کنار گذاشتن ارقام انتهائی در یک عدد که در نتیجه از دقت آن کم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. برای مثال عدد ۳/۱۴۱۵۹ سری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌Ï€ را کوتاه این سری می‌‌تواند به‌‌طور ذهنی نامحدود در نظر گرفته شود. ۲. انداختن هرگونه کاراکتری که درون یک فضای اختصاص یافته جای نمی‌‌گیرد ، مانند فیلد ۸ کاراکتری "نام" برروی یک گزارش چاپی که در آن مثلاً کلمه windsurfing را به‌‌صورت windsurf بنویسد.