آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انتقال


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
انتقال

واژه انگلیسی
Transimission

توضیحات
ارسال داده از یک محل و دریافت از محل دیگر. معمولاً در این انتقال ، دادۀ منبع بدون تغییر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماند. ر.ک DATA TRANSMISSION.