آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مترجم


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
مترجم

واژه انگلیسی
Translator

توضیحات
برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که برنامه نوشته شده در یک زبان را به زبان دیگر تبدیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. ر.ک. INTERPRETER. COMPILER. ASSEMBLER.