آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ترجمه کردن


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
ترجمه کردن

واژه انگلیسی
Tranalte

توضیحات
تغییر داده از یک شکل نمایش به شکل دیگر بدون اینکه اثر مهمی روی معنا بگذارد. ر.ک. LANGUAGE TRANSLATION.