آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خطای عبور


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
خطای عبور

واژه انگلیسی
Transit error

توضیحات
نوعی خطا که یک بار اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد و نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند خودش را تکرار کند.