آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پیشگیرنده‌‌‌‌‌‌‌‌های گذرا


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
پیشگیرنده‌‌‌‌‌‌‌‌های گذرا

واژه انگلیسی
Transient suppressors

توضیحات
دستگاه‌‌‌‌‌‌‌‌هائی که خطاهای کم‌‌‌‌‌‌‌‌ولتاژ را برطرف ساخته و معمولاً جریان ثابت و مانا را فراهم می‌‌‌‌‌‌‌‌آورند. اکثر این پیشگیرنده‌‌‌‌‌‌‌‌ها معمولاً تجهیزات را در برابر شرایط کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت ولتاژ بالا (ازدیاد ناگهانی دامنۀ سیگنال) حفاظت می‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.