آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برنامه گذرا


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
برنامه گذرا

واژه انگلیسی
Transient program

توضیحات
برنامه‌‌‌‌‌‌‌ای که در حافظه اصلی سیستم کامپیوتری مستقر نمی‌‌‌‌‌‌‌شود. هنگامی که به آن نیاز باشد ، کامپیوتر برنامه را از یک دیسک یا نوار می‌‌‌‌‌‌‌خواند. ر.ک RESIDENT PROGRAM.