آفتاب

واژه نامه های آفتاب

گذرا


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
گذرا

واژه انگلیسی
Transient

توضیحات
۱. مربوط است به پدیده‌‌‌‌‌‌ای که در یک سیستم ، توسط یک تغییر ناگهانی شرایط به‌‌‌‌‌‌وجود آمده و مدت زمان نسبتاً کوتاهی پس از این تغییر باقی می‌‌‌‌‌‌ماند. ۲. مربوط است به یک تغییر ولتاژ لحظه‌‌‌‌‌‌ای روی یک سیگنال یا خط نیرو. این تغییر لحظه‌‌‌‌‌‌ای ولتاژ ممکن است سیگنال‌‌‌‌‌‌های غلط تولید کرده و باعث خرابی مؤلفه‌‌‌‌‌‌ها گردد. ۳. بد عمل کردن.