آفتاب

واژه نامه های آفتاب

گذرا


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
گذرا

واژه انگلیسی
Transient

توضیحات
۱. مربوط است به پدیده‌‌‌‌‌‌ای که در یک سیستم ، توسط یک تغییر ناگهانی شرایط به‌‌‌‌‌‌وجود آمده و مدت زمان نسبتاً کوتاهی پس از این تغییر باقی می‌‌‌‌‌‌ماند. ۲. مربوط است به یک تغییر ولتا