آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نرخ انتقال


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
نرخ انتقال

واژه انگلیسی
Transfer rate

توضیحات
سرعتی که در آن ، داده مورد دسترس می‌‌‌‌‌تواند از یک دستگاه به دیگری انتقال داده شود. ر.ک. SEEK TIME. ACCESS TIME.