آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انتقال دادن


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
انتقال دادن

واژه انگلیسی
Transfer

توضیحات
۱.حرکت دادن داده از یک محل به محل دیگر. ۲. تغییردادن کنترل برنامه. ر.ک. BRANCH. CONDITIONAL TRANSFEL. JUMP و UNCONDITIONAL TRANSFER.