آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مبدل


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
مبدل

واژه انگلیسی
Transducer

توضیحات
هر دستگاه یا عنصری که یک سیگنال ورودی را به یک سیگنال خروجی با شکلی دیگر ، تبدیل می‌‌‌‌‌کند.