آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رونویسی کردن


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
رونویسی کردن

واژه انگلیسی
Transcribe

توضیحات
نسخه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برداری از یک وسیله ذخیره کمکی ، روی دیگری. فرآیندی که ممکن است مستلزم تبدیل باشد.