آفتاب

واژه نامه های آفتاب

معاملات


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
معاملات

واژه انگلیسی
Transactions

توضیحات
تجارت یا فعالیت‌‌‌‌‌هائی نظیر ، فروش‌‌‌‌‌ها ، هزینه‌‌‌‌‌ها ، محموله‌‌‌‌‌ها ، ذخیره‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌ها و تقاضاها.