آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فایل تغییرات


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
فایل تغییرات

واژه انگلیسی
Transaction file

توضیحات
فایلی حاوی داده‌‌‌‌‌های نسبتاً متغیر که در ترکیب با یک فایل اصلی مورد پردازش قرار می‌‌‌‌‌گیرد.