آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مکانیسم تغذیه تراکتوری


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
مکانیسم تغذیه تراکتوری

واژه انگلیسی
Tractor feed mechanism

توضیحات
یک جفت تسمه پین برآمده که با هم به‌‌‌‌‌طور هماهنگ می‌‌‌‌‌چرخند و کاغذی را که حاشیه‌‌‌‌‌های آن سوراخ‌‌‌‌‌دار است ، حرکت می‌‌‌‌‌دهند.