آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ردیابی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
ردیابی

واژه انگلیسی
Trace

توضیحات
۱. مسیر پیمایشی اشعه در یک نمایش صفحه‌‌‌‌‌ای. ۲. یک مسیر الکترونی روی تخته مدارها که مؤلفه‌‌‌‌‌های الکترونیکی را به هم متصل می‌‌‌‌‌کند.