آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مدیریت سطح بالا


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
مدیریت سطح بالا

واژه انگلیسی
Top-level management

توضیحات
مدیریت پرسنل در رأس سازمان که تصمیمات کلیدی و اساسی را می‌‌‌‌‌گیرد.