آفتاب

واژه نامه های آفتاب

کاست نوار


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
کاست نوار

واژه انگلیسی
Tape Cassette

توضیحات
یک وسیله ذخیره ترتیبی که در سیستم‌‌های ریز کامپیوتری برای ضبط دیجیتالی به‌‌کار می‌‌رود.