آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نوعی زبان BASIC که اجازه استفاده از اعداد اعشاری را می دهد.


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
نوعی زبان BASIC که اجازه استفاده از اعداد اعشاری را می دهد.

واژه انگلیسی
Floating-point Basic

توضیحات