آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نمایش میله‌ای


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
نمایش میله‌ای

واژه انگلیسی
Bar graph

توضیحات
روشی جهت نمایش داده‌های بازرگانی بشکلی که مقایسه واضحی بین دو یا چند جنس صورت می‌‌گیرد. رجوع کنید به BAR CHART.