آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برگشت به عقب


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
برگشت به عقب

واژه انگلیسی
Backspace

توضیحات
یکی از عملیات صفحه کلید که به‌وسیله آن مکان‌نما یک مکان به عقب بر می‌گردد. این عملیات امکان اصلاح کلمات نوشته شده را به‌وجود می‌آورد.