آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انبارهٔ پشتیبان


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
انبارهٔ پشتیبان

واژه انگلیسی
Backing store

توضیحات
یک حافظه پشتیبان برای حافظه اصلی کامپیوتر که عموماً آن را حافظه کمکی گویند.