آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ترسیم نمودار به‌صورت خودکار


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
ترسیم نمودار به‌صورت خودکار

واژه انگلیسی
Automated flowchart

توضیحات
نموداری که توسط یک رسّام یا چاپگر تحت کنترل کامپیوتر ، رسم شده است.