آفتاب

واژه نامه های آفتاب

برنامه مجاز


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
برنامه مجاز

واژه انگلیسی
Authorized program

توضیحات
برنامه کامپیوتری که قابلیت تغییر عملیات یا وضعیت اساسی سیستم کامپیوتری را دارا می‌باشد.