آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ترتیب صعودی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
ترتیب صعودی

واژه انگلیسی
Ascending order

توضیحات
ترتیبی که بیان کننده ”از کوچکترین تا بزرگترین“ و یا ”از اول تا آخر“ می‌باشد.