آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آرایه


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
آرایه

واژه انگلیسی
Array

توضیحات
(۱) یک سری از اقلام مربوط به‌هم. (۲) ترتیب منظم اقلام یا اعداد همانند یک دترمینان ، ماتریس ، بردار با جدول اعداد. رجوع کنید به VECTOT. MATRIX.