آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نمودار مساحت


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
نمودار مساحت

واژه انگلیسی
Area chart

توضیحات
نمودارهای مساحت معمولاً ترکیب دو نمودار خطّی می‌باشند که تفاوت میان آن دو پررنگ نشان داده می‌شود تا این تفاوت متمایز گردد.