آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مخفف


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
مخفف

واژه انگلیسی
Acronym

توضیحات
کلمه‌ای است که با کنار هم گذاشتن حرف (یا حروف) اول هر لغت در یک عبارت یا نام ، به‌وجود می‌آید برای مثال VDT مخفف VISUAL DISPLAY TERMINAL (ترمینال بصری) و IC مخفف INTEGRATED CIRCUTE (مدار مجتمع) می‌باشد.