آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انباره


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
انباره

واژه انگلیسی
Accumulator

توضیحات
یک ثبات یا مکان ذخیره که نتیجه عملیات ریاضی و منطقی در آن قرار می‌گیرد. این مکان عموماً هنگام جمع یک سری محاسبات به‌کار می‌رود.