آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بازوی دستیابی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
بازوی دستیابی

واژه انگلیسی
Access arm

توضیحات
یک دستگاه مکانیکی در یک واحد ذخیره دیسک که در هنگام خواندن و نوشتن روی دیسک مکان مربوطه را مشخص می‌کند.