آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آزمون پذیرش


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
آزمون پذیرش

واژه انگلیسی
Acceptance test

توضیحات
آزمایشی است که قابلیت‌ها و کارایی یک سیستم جدید کامپیوتری را نشان می دهد. این آزمایش معمولاً توسط سازندهٔ آن سیستم به‌عمل می‌آید تا به خریدار نشان دهد که سیستم درست کار می کند.