آفتاب

واژه نامه های آفتاب

گزینش مسیر دیگر


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
گزینش مسیر دیگر

واژه انگلیسی
Alternate routing

توضیحات
در تبادل اطلاعات منظور از آن روند تغییر مسیر میان دو مکان است به هنگامی که یک مسیر عادی در دسترس نباشد.