آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رشته‌الفبایی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
رشته‌الفبایی

واژه انگلیسی
Alphabtic string

توضیحات
رشته‌ای که در آن ، کاراکترها ، حروف بوده و یا مربوط به یک مجموع الفبایی سازگار می‌باشند.