آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خلاصهٔ ترازنامه


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
خلاصهٔ ترازنامه

واژه انگلیسی
Abridged Balance Sheet

توضیحات
خلاصه‌ای از حساب دارایی‌ها و بدهی‌های یک شرکت یا مؤسسهٔ بازرگانی که در ترازنامه آمده است.