آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بالای خط


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ علوم اقتصادی

واژه فارسی
بالای خط

واژه انگلیسی
Above-the-line

توضیحات
عبارت از پرداخت‌ها و دریافت‌های محتوی در آن قسمت از بودجهٔ دولت است که با خرج سر و کار دارد و باید از محل درآمد اساساً حاصله از مالیات‌بندی پرداخته شوند. ن.ک: Below the lime