آفتاب

واژه نامه های آفتاب

منطقه دندانی ـ صورتی


موضوع
بهداشت و درمان

واژه نامه
فرهنگ پزشکی دورلند

واژه فارسی
منطقه دندانی ـ صورتی

واژه انگلیسی
Dentofacial zone

توضیحات
منطقه‌ای از صورت که دندان‌ها و زواید آلوئولی فک را می‌پوشاند.