آفتاب

واژه نامه های آفتاب

حساب پرداختنی بازرگانی، حساب پرداخت‌کردنی بازرگانی، حساب پرداختنی تجاری، بدهی تجاری، بدهی بدون سند


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
حساب پرداختنی بازرگانی، حساب پرداخت‌کردنی بازرگانی، حساب پرداختنی تجاری، بدهی تجاری، بدهی بدون سند

واژه انگلیسی
Trade account payable

توضیحات