آفتاب

واژه نامه های آفتاب

درخت تصمیم تصادفی


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
درخت تصمیم تصادفی

واژه انگلیسی
Stochastic dicision tree

توضیحات
درخت تصمیمی که پیامد تصمیم‌ها به‌صورت متغیرهای تصادفی ظاهر و به شکل توزیع احتمالات بیان می‌شود. در این روش، از تکنیک‌های تجزیه و تحلیل ریسک، برای رسیدن به راهکار مطلوب استفاده می‌شود.