آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تقسیم کار بین کارکنان


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
تقسیم کار بین کارکنان

واژه انگلیسی
Share-the-work

توضیحات
روشی است که برای حفظ مشاغل، زمان کار را برای کل کارکنان کوتاه می‌کند تا از این طریق از اخراج برخی از کارکنان جلوگیری شود. به‌عبارت دیگر، کار موجود بین همه کارکنان تقسیم می‌شود.