آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رفع احتیاج کردن، اقدامات احتیاطی به‌عمل آوردن، تجهیز کردن، آماده شدن، آماده کردن، تأمین کردن، قبلاً تهیه دیدن، مجهز کردن، پیش‌بینی کردن


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
رفع احتیاج کردن، اقدامات احتیاطی به‌عمل آوردن، تجهیز کردن، آماده شدن، آماده کردن، تأمین کردن، قبلاً تهیه دیدن، مجهز کردن، پیش‌بینی کردن

واژه انگلیسی
Provide ,to

توضیحات