آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آگهی عرضه سهام، آگهی فروش سهام، اعلامیه پذیره‌نویسی سهام، اطلاعنامه، تعریفنامه، بروشور راهنمای سرمایه‌گذاران، بیانیه، کاتالوگ تشریحی


موضوع
کار و تأمین اجتماعی

واژه نامه
فرهنگ کار و تأمین اجتماعی

واژه فارسی
آگهی عرضه سهام، آگهی فروش سهام، اعلامیه پذیره‌نویسی سهام، اطلاعنامه، تعریفنامه، بروشور راهنمای سرمایه‌گذاران، بیانیه، کاتالوگ تشریحی

واژه انگلیسی
Prospectus

توضیحات