آفتاب

واژه نامه های آفتاب

با هم یكی شدن، توأماً رشد كردن، فراهم كردن، فراهم شدن، متحد كردن، به‌هم افزودن یا چسبانیدن، (مج) مصنوعی، به‌هم پیوسته(گ.ش.) دوقلو، یكپارچه.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
با هم یكی شدن، توأماً رشد كردن، فراهم كردن، فراهم شدن، متحد كردن، به‌هم افزودن یا چسبانیدن، (مج) مصنوعی، به‌هم پیوسته(گ.ش.) دوقلو، یكپارچه.

واژه انگلیسی
Accrete

توضیحات