آفتاب

واژه نامه های آفتاب

شتاباندن، تسریع كردن، تند كردن، شتاب دادن، بر سرعت (چیزی) افزودن، تند شدن، تندتر شدن.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
شتاباندن، تسریع كردن، تند كردن، شتاب دادن، بر سرعت (چیزی) افزودن، تند شدن، تندتر شدن.

واژه انگلیسی
Accelerate

توضیحات