آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مربوط به فرهنگستان ادبی یا انجمن علمی، عضو فرهنگستان، طرفدار حكمت و فلسفه افلاطون.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
مربوط به فرهنگستان ادبی یا انجمن علمی، عضو فرهنگستان، طرفدار حكمت و فلسفه افلاطون.

واژه انگلیسی
Academic

توضیحات