آفتاب

واژه نامه های آفتاب

نزدیك بودن، مماس بودن، مجاور بودن، متصل بودن یا شدن، خوردن.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
نزدیك بودن، مماس بودن، مجاور بودن، متصل بودن یا شدن، خوردن.

واژه انگلیسی
Abut

توضیحات