آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دركشیدن، درآشامیدن، جذب كردن، فروبردن، فراگرفتن، جذب شدن (غدد)، كاملاً فروبردن، تحلیل بردن، مستغرق بودن، مجذوب شدن در.


موضوع
علم و آموزش

واژه نامه
فرهنگ عمومی

واژه فارسی
دركشیدن، درآشامیدن، جذب كردن، فروبردن، فراگرفتن، جذب شدن (غدد)، كاملاً فروبردن، تحلیل بردن، مستغرق بودن، مجذوب شدن در.

واژه انگلیسی
Absorb

توضیحات